Internet Banking

Internet Banking là một trong số nhiều tiện ích có thể khai thác được thông qua hệ thống CMS của Ngân hàng. Giải pháp Internet Banking hiện tại hướng đến sự thuận tiện, đơn giản và chính xác cho khách hàng. Trong đó, giải pháp quản lý tài chính cá nhân (Personal Financial Management) đang là công cụ đang được khách hàng hướng tới, vì người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình hình tài chính cá nhân, phân chia các khoảng tiết kiệm cho tương lai,. . . Vì vậy, đầu tư vào hệ thống Internet Banking hiện đại được xem là giải pháp đúng đắn và mang lại hiệu quả rõ rệt cho các tổ chức tài chính.